Kalmar Cricket Förening
Kalmar Cricket Förening
Organisation Number : 802510-6231
Zarullah muhammed sadeq
Två systrars väg 6A
39357 KALMAR
Sverige
Email : info@kalmarcf.se
Web : www.kalmarcf.se
Mobile : 0722098354
Phone : 0722098354

Club Administrators :

Zarullah Muhammed Sadeq, Ordförande
Email : zarullah.sadeq@hotmail.com

Imran Khan, Sekreterare
Email : imranvixdar@gmail.com

Bashir khan Kochai, Kassör